Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2012 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 244 / 27.12.2012

Относно: Предоставяне на средства за подпомагане дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 243 / 27.12.2012

Относно: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2013 година.

Решение № 242 / 27.12.2012

Относно: Декларация за достъп до спорт в Община Лясковец.

Решение № 241 / 27.12.2012

Относно: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2013 година и план-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите.

Решение № 240 / 27.12.2012

Относно: Програма за дейността на читалищата в община Лясковец за 2013 година.

Решение № 239 / 27.12.2012

Относно: Приемане допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2012 година и актуализацията му.

Решение № 238 / 27.12.2012

Относно: Утвърждаване на такса за услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец за 2013 година.

Решение № 237 / 27.12.2012

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 236 / 27.12.2012

Относно: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

Решение № 235 / 27.12.2012

Относно: Осигуряване на собствения принос на Община Лясковец към финансирането на проект DIR-5112122-11-79 "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново".

Решение № 234 / 29.11.2012

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 233 / 29.11.2012

Относно: Промяна начина на трайно ползване на части от имот - публична общинска собственост.

Решение № 232 / 29.11.2012

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общинско търговско дружество.

Решение № 231 / 29.11.2012

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост.

Решение № 230 / 29.11.2012

Относно: Участие на Община Лясковец като партньор на Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе" гр.Велико Търново с проект "Насърчаване на социалното включване на младите хора в маргинализирани групи на ромската общност в селските райони”, финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма ПРОГРЕС.

Решение № 229 / 29.11.2012

Относно: Допълване списъка на пътуващите учители в Община Лясковец за 2012 година.

Решение № 228 / 29.11.2012

Относно: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 227 / 29.11.2012

Относно: Приемане вътрешно-компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

Решение № 226 / 29.11.2012

Относно: Актуализация на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец за периода 2008 - 2011 година.

Решение № 225 / 29.11.2012

Относно: Информация за есенните селскостопански дейности - получена продукция и сеитба.

Решение № 224 / 25.10.2012

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2012 година.

Решение № 223 / 25.10.2012

Относно: Допълване списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2012 година.

Решение № 222 / 25.10.2012

Относно: Допускането на самостоятелна маломерна паралелка под 10 ученика, чрез осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единен разходен стандарт средства.

Решение № 221 / 25.10.2012

Относно: Искане за ползване под наем на гараж, принадлежащ на „Медицински център І” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 220 / 25.10.2012

Относно: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на рекламно табло, монтирано към автоспирка, разположена в имот - публична общинска собственост.

Решение № 219 / 25.10.2012

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 218 / 25.10.2012

Относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

Решение № 217 / 25.10.2012

Относно: Замяна на недвижим имот № 167044 с начин на трайно ползване - лозе, трета категория, с площ 1.500 дка в местност „Кръста” в землището на гр.Лясковец - частна собственост, с недвижим имот № 331002 с начин на трайно ползване - друга селищна територия, с площ 1.526 дка, местност „Гладнира” в землището на гр.Лясковец - частна общинска собственост.

Решение № 216 / 25.10.2012

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” по мярка 323А „Опазване и възстановяване на природното наследство” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна Инициативна Група Лясковец - Стражица”.

Решение № 215 / 25.10.2012

Относно: Осъществяване дейността по следприватизационен контрол съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Решение № 214 / 25.10.2012

Относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2013 година и определяне начина на ползването й.

Решение № 213 / 25.10.2012

Относно: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД за осигуряване на задължителен собствен финансов принос за изпълнение на проект: „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-09/2010/015 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013.

Решение № 212 / 25.10.2012

Относно: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД за изпълнение на проект: „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1-09/2010/015 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013.

Решение № 211 / 25.10.2012

Относно: Изменение на Решение № 178/26.07.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015, проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”.

Решение № 210 / 25.10.2012

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2012-2013 година в Община Лясковец.

Решение № 209 / 27.09.2012

Относно: Допълнение на Решение № 192/11.09.2012 г. на Общински съвет - Лясковец, относно утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2012/2013 година.

Решение № 208 / 27.09.2012

Относно: Допълване списъка на пътуващите учители и служители в Община Лясковец за 2012 година.

Решение № 207 / 27.09.2012

Относно: Приемане на вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

Решение № 206 / 27.09.2012

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки в урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за гаражи и обслужване, в кв.2а по подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец.

Решение № 205 / 27.09.2012

Относно: Актуализиране на Годишния план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, през 2012 година.

Решение № 204 / 27.09.2012

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 година, по реда на Закона за общинската собственост.

Решение № 203 / 27.09.2012

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 202 / 27.09.2012

Относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

Решение № 201 / 27.09.2012

Относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

Решение № 200 / 27.09.2012

Относно: Обявяване имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Решение № 199 / 27.09.2012

Относно: Обявяване имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Решение № 198 / 27.09.2012

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: "Местност "Светицата" - новата туристическа атракция с историческа значимост на Община Лясковец" по мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" от Стратегия за местно развитие на Сдружение "Местна Инициативна Група Лясковец - Стражица".

Решение № 197 / 27.09.2012

Относно: Решение за съгласуване на Подробен устройствен план -парцеларни планове за трасета на довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на площадка № 5 - Регионално депо за неопасни отпадъци на Сдружение „За чисти селища” на Общини Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, попадащи на територията на община Лясковец.

Решение № 196 / 27.09.2012

Относно: Приемане на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горските територии - общинска собственост.

Решение № 195 / 11.09.2012

Относно: Продажба на маркирана стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване и утвърждаване на Методика за образуване на началните цени за продажбата й.

Решение № 194 / 11.09.2012

Относно: Създаване на доброволно формирование за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Решение № 193 / 11.09.2012

Относно: Закриване на доброволно формирование, заличаване на данни от регистъра на доброволното формирование и прекратяване на договорите с доброволците за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Решение № 192 / 11.09.2012

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2012/2013 година.

Решение № 191 / 30.08.2012

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба с имот - частна общинска собственост.

Решение № 190 / 30.08.2012

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост.

Решение № 189 / 30.08.2012

Относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

Решение № 188 / 30.08.2012

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 187 / 30.08.2012

Относно: Искане за наемане на помещение за зъботехническа лаборатория в сградата на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

Решение № 186 / 30.08.2012

Относно: Искане за наемане на помещение за аптека в сградата на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

Решение № 185 / 30.08.2012

Относно: Участие на Община Лясковец като водеща организация, за кандидатстване за финансово подпомагане по реда на Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерство на физическото възпитание и спорта на спортни дейности.

Решение № 184 / 30.08.2012

Относно: Кандидатстване за отпускане на средства по проект „Ремонт и обновяване на спортна площадка към стадион „Юнак” гр.Лясковец”.

Решение № 183 / 30.08.2012

Относно: Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Иванка Христова Николова от гр. Лясковец, ул. „Добри Ганчев” № 27 „А”.

Решение № 182 / 30.08.2012

Относно: Приемане на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

Решение № 181 / 30.08.2012

Относно: Определяне на общински съветници за участие в Група за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец.

Решение № 180 / 26.07.2012

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 179 / 26.07.2012

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2012 година.

Решение № 178 / 26.07.2012

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015, проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”.

Решение № 177 / 26.07.2012

Относно: Изменение на Решение № 46/17.02.2012 г., изм. с Решение № 138/21.06.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.

Решение № 176 / 26.07.2012

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 31.06.2012 г.

Решение № 175 / 26.07.2012

Относно: Предложение за публикуване на Интернет страницата на Община Лясковец на информация за месечните разходи на администрацията, в подходяща за гражданите форма.

Решение № 174 / 26.07.2012

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 173 / 26.07.2012

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, представляващ частна общинска собственост.

Решение № 172 / 26.07.2012

Относно: Включване за продажба на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2012 година.

Решение № 171 / 26.07.2012

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Станчо Маринов Станчев от с.Джулюница, община Лясковец.

Решение № 170 / 26.07.2012

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Ангел Методиев Чакъров от гр.Велико Търново.

Решение № 169 / 26.07.2012

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и „Ойрошпед” АД.

Решение № 168 / 26.07.2012

Относно: Прекратяване на договор за предоставяне на концесия.

Решение № 167 / 26.07.2012

Относно: Разпореждане с обект - частна общинска собственост.

Решение № 166 / 26.07.2012

Относно: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 165 / 26.07.2012

Относно: Искане за наемане на стоматологичен кабинет в Здравна служба с.Козаревец.

Решение № 164 / 26.07.2012

Относно: Утвърждаване годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост и приемане начина на ползването й.

Решение № 163 / 26.07.2012

Относно: Прекратяване на процедура за опрощаване на публични задължения.

Решение № 162 / 26.07.2012

Относно: Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Йордана Петкова Трифонова, с адрес: гр.Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 140 Б.

Решение № 161 / 26.07.2012

Относно: Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Атанас Йорданов Атанасов, с адрес: с.Козаревец, община Лясковец, ул. „Ивайло” № 5.

Решение № 160 / 26.07.2012

Относно: Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Милена Красимирова Стоянова от гр.Лясковец, ул. „Васил Левски” № 121, вх.А.

Решение № 159 / 26.07.2012

Относно: Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Снежка Борисова Божилова от гр.Лясковец, ул. „Никола Козлев” № 33.

Решение № 158 / 26.07.2012

Относно: Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Ваня Павлова Пенева от с.Джулюница, ул. „Осогово” № 5.

Решение № 157 / 26.07.2012

Относно: Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Станимира Стефанова Пейкова от гр.Лясковец, ул. „Иван Камбуров” № 5, вх.Б, ап.2, ет.1.

Решение № 156 / 26.07.2012

Относно: Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Ивелина Петрова Стоименова от гр.Лясковец, ул. „Георги Бенковски” № 45.

Решение № 155 / 26.07.2012

Относно: Приемане на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец през периода 2012 година – 2015 година.

Решение № 154 / 26.07.2012

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2012 година.

Решение № 153 / 26.07.2012

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за периода ноември 2011 година - юни 2012 година.

Решение № 152 / 26.07.2012

Относно: Кандидатура на общините от област Велико Търново в инициативата „Регион Велико Търново – кандидат за европейска столица на културата 2019”.

Решение № 151 / 21.06.2012

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 150 / 21.06.2012

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 149 / 21.06.2012

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 148 / 21.06.2012

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 147 / 21.06.2012

Относно: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 146 / 21.06.2012

Относно: Удостояване със звание "Почетен гражданин на Община Лясковец".

Решение № 145 / 21.06.2012

Относно: Удостояване със звание "Почетен гражданин на Община Лясковец".

Решение № 144 / 21.06.2012

Относно: Удостояване със звание "Почетен гражданин на Община Лясковец".

Решение № 143 / 21.06.2012

Относно: План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2012 година.

Решение № 142 / 21.06.2012

Относно: Обявяване на 29 юни 2012 година за почивен ден за работещите в бюджетната сфера на Община Лясковец.

Решение № 141 / 21.06.2012

Относно: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2012/2013 г.

Решение № 140 / 21.06.2012

Относно: Допълване на списъка на пътуващите служители в общинска администрация на Община Лясковец за 2012 година.

Решение № 139 / 21.06.2012

Относно: Приемане на допълнение и вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

Решение № 138 / 21.06.2012

Относно: Изменение на Решение № 46/17.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.

Решение № 137 / 21.06.2012

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и „Ойрошпед” АД.

Решение № 136 / 21.06.2012

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 135 / 21.06.2012

Относно: Отдаване под наем части от имоти - публична общинска собственост.

Решение № 134 / 21.06.2012

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 133 / 21.06.2012

Относно: Отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост.

Решение № 132 / 21.06.2012

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост, през 2012 година.

Решение № 131 / 21.06.2012

Относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост.

Решение № 130 / 21.06.2012

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, представляващ частна общинска собственост.

Решение № 129 / 21.06.2012

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост.

Решение № 128 / 21.06.2012

Относно: Кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство - децата на Лясковец” при ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец с проект „Подай ръка - център за интеграция на деца със СОП” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 127 / 21.06.2012

Относно: Съгласие за извършване на дейности по проект „Подай ръка - център за интеграция на деца със СОП” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 126 / 21.06.2012

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „БУЛМЕКС - ОЛ” ООД гр.Велико Търново.

Решение № 125 / 21.06.2012

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново.

Решение № 124 / 21.06.2012

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

Решение № 123 / 21.06.2012

Относно: Избор на лицето, осъществяващо управление на горските територии - общинска собственост.

Решение № 122 / 21.06.2012

Относно: Информация за извършените пролетно-селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2011-2012 г., сравнена с предходната стопанска година - 2010-2011 г.

Решение № 121 / 21.06.2012

Относно: Разглеждане точки 18 и 19 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 21.06.2012 г. на закрито заседание.

Решение № 120 / 31.05.2012

Относно: Определяне и утвърждаване на парична награда на кмета на Общината и кметовете на населените места в Община Лясковец през 2012 година.

Решение № 119 / 31.05.2012

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 118 / 31.05.2012

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 117 / 31.05.2012

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 116 / 31.05.2012

Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, представляващ частна общинска собственост.

Решение № 115 / 31.05.2012

Относно: Провеждане на процедура за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона в обхвата на УПИ VІ - за озеленяване и УПИ - V - за открит паркинг в квартал 157.

Решение № 114 / 31.05.2012

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново, на редовно годишно събрание.

Решение № 113 / 31.05.2012

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.

Решение № 112 / 31.05.2012

Относно: Кандидатстване на Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Родителско настоятелство при Детски ясли Община Лясковец” с проект: „Подобряване достъпа до социални услуги за децата от Детска ясла „Мир” гр.Лясковец” чрез реконструкция и ремонт на ограда, сграда и съоръжения” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 111 / 31.05.2012

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Създаване на съвременни условия за спорт, отдих и рекреация на активните младежи и жители на община Лясковец” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 110 / 31.05.2012

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Подобряване облика на населените места на територията на Община Лясковец” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

Решение № 109 / 31.05.2012

Относно: Искане за наемане на помещение за манипулационна в сградата на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД.

Решение № 108 / 31.05.2012

Относно: Създаване на Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр. Лясковец.

Решение № 107 / 31.05.2012

Относно: Актуализиране състава на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

Решение № 106 / 31.05.2012

Относно: Приемане Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец.

Решение № 105 / 31.05.2012

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2012 година.

Решение № 104 / 31.05.2012

Относно: Актуализация на Плана за развитие на Община Лясковец 2007 - 2013, приет с Решение № 286/26.05.2005 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 103 / 26.04.2012

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2012 година.

Решение № 102 / 26.04.2012

Относно: Съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот с № 113040, отразен с начин на трайно ползване „полски път” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Добревец” и приобщаването му към новообособен урегулиран поземлен имот с № 113049, като се измества трасето му по южната и западната граници, изцяло в поземлен имот с № 113048.

Решение № 101 / 26.04.2012

Относно: Включване на имот - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2012 година.

Решение № 100 / 26.04.2012

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост.

Решение № 99 / 26.04.2012

Относно: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 98 / 26.04.2012

Относно: Промяна начина на трайно ползване на част от имот - публична общинска собственост.

Решение № 97 / 26.04.2012

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2012 година в община Лясковец.

Решение № 96 / 26.04.2012

Относно: Информация за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец.

Решение № 95 / 26.04.2012

Относно: Информация за изпълнение на Общинската програма за развитие на социалните услуги в община Лясковец през 2011 година.

Решение № 94 / 26.04.2012

Относно: Информация за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето - 2011 година.

Решение № 93 / 26.04.2012

Относно: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2011 година.

Решение № 92 / 26.04.2012

Относно: Искане от НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за отпускане на средства за дофинансиране на транспортните разходи на отборите по гимнастика.

Решение № 91 / 26.04.2012

Относно: Предложение от “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с използване на средства от печалбата на дружеството от минали години.

Решение № 90 / 26.04.2012

Относно: Предложение от “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2011 година.

Решение № 89 / 26.04.2012

Относно: Годишен доклад за дейността на "Медицински център І - Лясковец" ЕООД гр.Лясковец за 2011 година.

Решение № 88 / 26.04.2012

Относно: Предложение за изплащане на допълнително материално стимулиране на персонала на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец от печалбата на дружеството за 2011 година.

Решение № 87 / 29.03.2012

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 86 / 29.03.2012

Относно: Допълнение на Решение № 54/28.02.2012 г. за определяне и утвърждаване възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.03.2012 г.

Решение № 85 / 29.03.2012

Относно: Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загиналата Галя Недялкова Димитрова от с.Мерданя, община Лясковец.

Решение № 84 / 29.03.2012

Относно: Допълнение на Решение № 47/17.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

Решение № 83 / 29.03.2012

Относно: Утвърждаване на образец на фиш за налагане на глоба при маловажни случаи на административни нарушения по наредбите, действащи на територията на Община Лясковец и приети от Общински съвет - Лясковец.

Решение № 82 / 29.03.2012

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.

Решение № 81 / 29.03.2012

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

Решение № 80 / 29.03.2012

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.

Решение № 79 / 29.03.2012

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.

Решение № 78 / 29.03.2012

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за единен режим за зоните за ползване и застрояване на стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на Община Лясковец.

Решение № 77 / 29.03.2012

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.

Решение № 76 / 29.03.2012

Относно: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2012 година.

Решение № 75 / 29.03.2012

Относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

Решение № 74 / 29.03.2012

Относно: Искане за сключване на договор за ползване под наем на стоматологичен кабинет в с.Джулюница.

Решение № 73 / 29.03.2012

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2011 година.

Решение № 72 / 29.03.2012

Относно: Избор на формата на управление на горските територии - общинска собственост.

Решение № 71 / 29.03.2012

Относно: Провеждане процедура за частично изменение на действащия Подробен устройствен план за регулация на гр.Лясковец - Промишлена зона в обхвата на УПИ VІ - за озеленяване и УПИ - ХХІV - за стопанска инициатива в квартал 157.

Решение № 70 / 29.03.2012

Относно: Осъществяване на достъп до имот № 108016 по Картата на възстановената собственост на с. Козаревец, община Лясковец.

Решение № 69 / 29.03.2012

Относно: Отчет на Програмата за опазване на околната среда на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 195/28.10.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 68 / 29.03.2012

Относно: Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Лясковец, както и реда и условията за разпределяне на общия брой на автомобилите между превозвачите и определяне броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на общината.

Решение № 67 / 29.03.2012

Относно: Участие на Община Лясковец като партньор по проект "Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец" по Приоритетна ос І "Добро управление", Подприоритет 1.1. "Ефективна структура на държавната администрация", Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04. по Оперативна програма "Административен капацитет".

Решение № 66 / 29.03.2012

Относно: Календарен план за спортните прояви, организирани от Община Лясковец през 2012 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаването им.

Решение № 65 / 29.03.2012

Относно: Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на месец декември 2012 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 64 / 29.03.2012

Относно: Приемане Наредба за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Лясковец.

Решение № 63 / 29.03.2012

Относно: Информация за състояние на престъпността и обществения ред на територията на Районно управление „Полиция” - Горна Оряховица през 2011 година.

Решение № 62 / 28.02.2012

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Генчо Ноев Ноев и Румяна Георгиева Ноева от гр. Велико Търново.

Решение № 61 / 28.02.2012

Относно: Отдаване под наем на имот в част от публична общинска собственост.

Решение № 60 / 28.02.2012

Относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

Решение № 59 / 28.02.2012

Относно: Включване на имоти - частна общинска собственост в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2012 година.

Решение № 58 / 28.02.2012

Относно: Приемане на Годишен план за приватизация на обекти - общинска собственост по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2012 година.

Решение № 57 / 28.02.2012

Относно: Предоставяне на земеделски имоти – частна общинска собственост, безвъзмездно за управление на Целодневна детска градина „Щастливо детство” с. Добри дял, община Лясковец.

Решение № 56 / 28.02.2012

Относно: Определяне на правилата за ползване на мери и пасища, стопанисвани от Община Лясковец, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

Решение № 55 / 28.02.2012

Относно: Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 54 / 28.02.2012

Относно: Определяне възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.03.2012 г.

Решение № 53 / 28.02.2012

Относно: Присъединяване на Община Лясковец към Сдружение „Асоциация Общински гори”.

Решение № 52 / 28.02.2012

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

Решение № 51 / 28.02.2012

Относно: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства” финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-05/2009/010 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

Решение № 50 / 28.02.2012

Относно: Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.4-05/2009/010 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”.

Решение № 49 / 28.02.2012

Относно: Създаване на Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити с предмет на дейност: Опазване, изграждане и поддържане на зелената система на Община Лясковец, стопанисване и почистване на паркове, градини и обществени зони за отдих, поддържане, опазване и озеленяване на зелени площи за широко обществено ползване на територията на общината.

Решение № 48 / 28.02.2012

Относно: Приемане отчета на бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 47 / 17.02.2012

Относно: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

Решение № 46 / 17.02.2012

Относно: Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.

Решение № 45 / 26.01.2012

Относно: Предложение за предвиждане на средства в бюджета на Община Лясковец за ремонт на покривната конструкция на Музея на гурбетчийското градинарство.

Решение № 44 / 26.01.2012

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2011 година.

Решение № 43 / 26.01.2012

Относно: Отдаване под наем части от имоти - публична общинска собственост.

Решение № 42 / 26.01.2012

Относно: Приемане годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2012 година.

Решение № 41 / 26.01.2012

Относно: Приемане Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.

Решение № 40 / 26.01.2012

Относно: Актуализация на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец за периода 2010 - 2014 година.