Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 173 / 26.07.2012

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 173

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, представляващ частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на Решение № 132/21.06.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, както следва:

№ по ред № на имот вид и описание на имота землище начална тръжна цена (лева) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лева) дата и час на провеждане на търга
1. 045033 нива с площ 1.462 дка с. Мерданя,
общ. Лясковец
560.00 56.00 12.09.2012 г.
11:30 часа

2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по точка 1 да се проведе в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, етаж 1.

3. Плащането на предложената цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума от спечелилия търга участник и внесения депозит да се заплати в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
IBAN BG02IORT80438400190000
BIC: IORTBGSF
ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново
код за вид плащане: 445600.

Режийни разноски в размер на 2 % върху договорената сума да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество по следната банкова сметка:
IBAN BG02IORT80438400190000
BIC: IORTBGSF
ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново
код за вид плащане: 447000.

Местен данък в размер на 2 % върху договорената сума да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество по следната банкова сметка:
IBAN BG02IORT80438400190000
BIC: IORTBGSF
ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново
код за вид плащане: 442500.

Разходите, направени от Общината за изготвяне на пазарна оценка за обекта по точка 1 в размер на 50.00 лева за обекта, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, в касата на Общината.

Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева за обекта, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба, като част от нея за обекта по точка 1.

5. Тръжна документация за обекта по точка 1 да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане на такса от 50.00 лева.

6. Определя срок за закупуване на тръжна документация, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит за участие до 17:00 часа на 11.09.2012 г.

7. Депозитът да се внася по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

8. В търгът могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация.
Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по точка 1 да се проведе на 19.09.2012 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторният търг, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит до 17:00 часа на 18.09.2012 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга с тайно наддаване и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/