Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 192 / 11.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 11.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 192

ОТНОСНО: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2012/2013 година.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.2, ал.3 и ал.4 на Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от Министерството на образованието, науката и младежта, въз основа на представените проектомрежи от директорите на училищата и детските градини, и от справка за необходимите средства за дофинансиране на училищата със слети и маломерни паралелки от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава броя на паралелките с деца под определения минимум, както следва:

1. НУ „Никола Козлев” гр.Лясковец

- І клас – 1 паралелка – 15 ученика;
- ІІІ клас – 1 паралелка – 15 ученика.

Недостиг на ученици – 2 ученика.
Необходими средства за дофинансиране за периода 1 септември 2012 г. – 31 август 2013 г. – 542.00 лева, в това число за периода септември – декември 2012 г. – 180.70 лева.

2. ОУ „П.Р.Славейков” с.Джулюница

- ІІ клас – 1 паралелка – 11 ученика;
- ІІІ клас – 1 паралелка – 10 ученика;
- ІV клас – 1 паралелка – 12 ученика;
- V клас – 1 паралелка – 15 ученика;
- VІІІ клас – 1 паралелка – 10 ученика;
- Полуинтернатна група (ПИГ) – 3 броя.

Недостиг на ученици – 26 ученика.
Необходими средства за дофинансиране за периода 1 септември 2012 г. – 31 август 2013 г. – 5 000.00 лева, в това число за периода септември – декември 2012 г. – 1 667.00 лева.

ІІ. Определя средна месечна посещаемост на децата в ЦДГ на територията на Община Лясковец, както следва:

1. ЦДГ „Пчелица” гр.Лясковец - 13 деца;
2. ЦДГ „Радост” гр.Лясковец - 13 деца;
3. ЦДГ „Славейче” гр.Лясковец - 13 деца;
4. ЦДГ „Сладкопойна чучулига” с.Джулюница - 12 деца;
5. ЦДГ „Детелина” с.Козаревец - 12 деца;
6. ЦДГ „Щастливо детство” с.Добри дял - 12 деца;
7. ЦДГ „Вълшебство” с.Драгижево - 12 деца.

ІІІ. На основание чл.46 от Постановление № 367 от 29 декември 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., прието от Министерския съвет, определя режийни разноски за обяд за ученическото столово хранене в размер на 0.30 лева/ученик.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/