Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 98 / 26.04.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 98

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.45и, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. На основание чл.45и, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Лясковец дава съгласие да бъде променен начинът на трайно ползване на 20.000 дка от имот № 000640, целият с площ 71.575 дка, с начин на трайно ползване „пасище, мера”, находящ се в землището на гр.Лясковец, от начин на трайно ползване „пасище, мера” в начин на трайно ползване „храсти” – новообразуван имот № 000715 (съгласно скица-проект, изготвена от Общинска служба по земеделие - Лясковец).

2. Обявява новообразувания имот № 000715, с площ 20.000 дка, с начин на трайно ползване „храсти”, категория пета, находящ се в землището на гр.Лясковец, за частна общинска собственост, на основание чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия за отразяване на извършената промяна на начина на трайно ползване в Картата на възстановената собственост по реда на чл.78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/