Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 48 / 28.02.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 48

ОТНОСНО: Приемане отчета на бюджета на Община Лясковец за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.30, ал.1 от Закона за общинските бюджети и в изпълнение на 9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 6 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2011 година отчетен по функции, групи и параграфи от ЕБК за 2011 г., както следва:

1.1. По прихода - 5 694 493 лева (Приложение 1).
1.2. По разхода - 5 694 493 лева (Приложение 2).

2. Приема отчета на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и основен ремонт за 2011 година (Приложение 3 и Приложение 10 за §40-00).

3. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2011 година (Приложение 4).

4. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове към Разплащателна агенция към фонд “Земеделие” и Структурните фондове към Националния фонд (Приложение 5).

5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2011 година (Приложение 6).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/