Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 75 / 29.03.2012

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 75

ОТНОСНО: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, чл.41, ал.2, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на Решение № 59/28.02.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имоти - частна общинска собственост, както следва:

№ по ред вид и описание на имота площ (дка) землище местност начална тръжна цена (лв) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лв) дата и час на провеждане на търга
1. № 050014, нива, ІІІ категория 1.206 с. Мерданя „Беюв дол” 460.00 46.00 14.05.2012 г.
9.00 ч.
2. № 047015, нива, ІІІ категория 1.638 с. Мерданя „Черни мост” 629.00 62.90 14.05.2012 г.
9.30 ч.
3. № 045025, нива, ІІІ категория 0.411 с. Мерданя „Лалча” 155.00 15.50 14.05.2012 г.
10.00 ч.
4. № 045005, нива, ІІІ категория 0.189 с. Мерданя „Лалча” 70.00 7.00 14.05.2012 г.
10.30 ч.
5. № 045012, нива, ІІІ категория 1.426 с. Мерданя „Лалча” 540.00 54.00 14.05.2012 г.
11.00 ч.
6. № 045015, нива, ІІІ категория 4.782 с. Мерданя „Лалча” 1840.00 184.00 14.05.2012 г.
11.30 ч.
7. № 045018, нива, ІІІ категория 3.915 с. Мерданя „Лалча” 1500.00 150.00 14.05.2012 г.
13.30 ч.
8. № 045022, нива, ІІІ категория 2.446 с. Мерданя „Лалча” 940.00 94.00 14.05.2012 г.
14.00 ч.
9. № 045024, нива, ІІІ категория 1.057 с. Мерданя „Лалча” 400.00 40.00 14.05.2012 г.
14.30 ч.
10. № 045036, нива, ІІІ категория 1.212 с. Мерданя „Лалча” 400.00 40.00 14.05.2012 г.
15.00 ч.
11. № 046001, нива, ІІІ категория 2.951 с. Мерданя „Лалча” 1130.00 113.00 15.05.2012 г.
9.00 ч.
12. № 046005, нива, ІІІ категория 2.019 с. Мерданя „Лалча” 776.00 77.60 15.05.2012 г.
9.30 ч.
13. № 046011, нива, ІІІ категория 1.985 с. Мерданя „Лалча” 760.00 76.00 15.05.2012 г.
10.00 ч.
14. № 046012, нива, ІІІ категория 4.185 с. Мерданя „Лалча” 1608.00 160.80 15.05.2012 г.
10.30 ч.
15. № 047020, нива, ІІІ категория 0.869 с. Мерданя „Черни мост” 330.00 33.00 15.05.2012 г.
11.00 ч.
16. № 043024, нива, ІІІ категория 6.206 с. Мерданя „Лалча” 2380.00 238.00 15.05.2012 г.
11.30 ч.
17. № 043026, нива, ІІІ категория 1.886 с. Мерданя „Лалча” 720.00 72.00 15.05.2012 г.
13.30 ч.
18. № 043027, нива, ІІІ категория 3.610 с. Мерданя „Лалча” 1390.00 139.00 15.05.2012 г.
14.00 ч.
19. № 043028, нива, ІІІ категория 3.610 с. Мерданя „Лалча” 2490.00 249.00 15.05.2012 г.
14.30 ч.
20. № 043030, нива, ІІІ категория 1.738 с. Мерданя „Лалча” 670.00 67.00 15.05.2012 г.
15.00 ч.

2. Публичните търгове с тайно наддаване, за продажба на обектите по точка 1 да се проведат в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1.

3. Плащането на договорената цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445600, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплатят по следната банкова сметка: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплати по следната банкова сметка: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарна оценка за всеки от обектите по точка 1, в размер на 30 лева, да се заплатят в касата на Общината. Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обектите по точка 1 тръжната документация и договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация за обектите по точка 1 да се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева за всеки от обектите, в срок до 17:00 часа на 11.05.2012 г.

6. Определя срок за подаване на пликове с оферти до 17:00 часа на 11.05.2012 г.

7. Депозитът да се внася по банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново, в срок до 11.05.2012 г.

8. В търговете могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

9. При неявяване на кандидати повторни търгове с тайно наддаване за продажба да се проведат на 21.05.2012 г. - за обектите по точка 1.1. - 1.10.; на 22.05.2012 г. - за обектите по точка 1.11. - 1.20., в същите часове, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторните търгове, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит до 17:00 часа на 18.05.2012 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търговете с тайно наддаване и сключването на договори за продажба със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/