Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Социални услуги Домашен социален патронаж (ДСП) „Домашен социален патронаж” е местна дейност в общността и предоставя следните услуги: приготвяне и доставка на храна до домовете на абонатите (целеви групи: самотни възрастни лица над 60 г. и лица/деца с увреждания над 70.99% загуба на трудоспособност) и Звено за предоставяне на почасови услуги - дейност при лична помощ, дейности за социална подкрепа и комунално-битови дейности (целеви групи: лица/деца с различни видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот и самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си. Контакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Младост” 2
тел.: 0619 24625
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Документи:

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец

Дневен център за стари хора (ДЦСХ) „Дневен център за стари хора” е социална услуга в общността, държавно делегирана дейност, с капацитет 20 потребители. Центърът предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Дневният център осигурява включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на възрастните хора. Целеви групи са: самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти; хора в надтрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ и възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот. Контакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Младост” 2
тел.: 0887 404274
e-mail:
работно време: понеделник - петък: 08:30 - 17:00
Документи:

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец

Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Център за обществена подкрепа” (ЦОП) - гр. Лясковец функционира като държавна делегирана социална услуга в общността, съгласно Заповед №РД-01-0217 / 22.02.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане към МТСП. Капацитетът на услугата е 20 деца и семейства. Териториалният обхват е град Лясковец и съставните на общината населени места - с. Джулюница, с. Драгижево, с. Добри дял, с. Мерданя и с. Козаревец. Основна цел на Център за обществена подкрепа - гр. Лясковец е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и са достъпни за всяко дете и неговото семейство. Целева група са: всички деца; деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, и кандидати за осиновители, като при предоставянето на социалните услуги се извършват и дейности за подкрепа на семействата и близките на потребителите. Насочване: Децата, семействата и лицата ползват специализираните услуги съгласно направление, предварителна оценка на потребностите на дете/лице или заповед, издадени от Дирекция „Социално подпомагане” - Горна Оряховица, Решение на Съд и Решение на МКБППМН, въз основа на Индивидуална оценка на потребностите и Индивидуален план за подкрепа на детето/лицето и сключен Договор с доставчика за предоставяне на съответната/ите услуга/и. Център за обществена подкрепа е социална услуга в общността, предназначена за деца и семейства, лица с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, преодоляване на поведенчески проблеми и прояви, реинтеграция на деца, подкрепа на семейства в затруднена ситуация и проблеми с общуването, обучение на кандидати за приемни родители и осиновители, подкрепа на приемни родители и осиновители, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции и услуги от резидентен тип. В ЦОП работи персонал от 6 човека (управител, социален работник, психолози и чистач/хигиенист). Специалистите имат необходимата квалификация за предоставяне на социални услуги с необходимото качество. В своята работа те се водят единствено от най-добрия интерес на детето и принципите за партньорство със своите клиенти и с институциите, имащи отношение по различните случаи, с цел постигането на оптимални резултати. Специализираните социални услуги, предоставяни в ЦОП - гр. Лясковец, са: „Информиране и консултиране“; „Застъпничество и посредничество“; „Терапия“ (психологическа) и „Обучение за придобиване на умения за деца и лица”. Услугите се предоставят като комплекс от социални услуги в рамките на ЦОП, по смисъла на чл. 18, ал. 3, т. 2 и интегрирано по смисъла на чл. 134, т. 3 от Закона за социалните услуги, а потребителите могат да ги ползват самостоятелно или в комбинация в зависимост от техните индивидуални потребности. „Информиране и консултиране“ е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им. „Застъпничество” е дейност за подкрепа на дете, семейство или лице да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури. „Посредничество” е осъществяване взаимодействие и координация между специалист от ЦОП, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересованото лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности. „Терапия“ е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване. „Обучение за придобиване на умения“ е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството. Социалните услуги предоставяни в ЦОП са доброволни и безплатни, като се спазват всички изисквания за конфиденциалност и защита на личните данни на клиентите. Услугите се предоставят в сградата на центъра и мобилно, изнесено в дома на клиента, училище, детска градина, болнично заведение и др., когато това не противоречи на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, и когато за предоставянето им не се изисква създаване на специализирана среда. Социалната услуга използва прилежащото дворно пространство за организиране на занимания на открито и отдих на потребителите. Социалните услуги се предоставят в почасова форма, индивидуално договорена с всеки родител и потребител, съобразно оценените нужди на конкретното дете/лице. Материална база: Центърът разполага с много добра материална база, съобразена с характера на услугите. Има подходящо обзаведени помещения, предназначени за индивидуална и групова работа с деца и родители, лица. Осигурена е достъпна, безопасна и сигурна среда за предоставяне на услугите. Обзавеждането в залите/кабинетите за провеждане на срещи и консултации/сесии с потребителите е съобразено с възрастовите групи, естеството на социалната услуга и изискванията за безопасност и сигурност. Обособени са кабинети за: групова работа с деца и родители, лица, индивидуална работа и психологическо консултиране. Контакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Никола Козлев” 76
тел.: 0879 313571, 0619 22187
e-mail:
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Документи:

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец
Информационна брошура на ЦОП
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Терапия
Обучение за придобиване на умения

Асистентска подкрепа „Асистентска подкрепа” е социална услуга, държавно делегирана дейност с капацитет 36 потребители на територията на Община Лясковец, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент”. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Контакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Никола Козлев” 76
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00

Социална услуга „Личен асистент” по Закона за личната помощ Личният асистент е физическо лице, с което човека с увреждане е сключил договор за подкрепа в различни аспекти от ежедневието - като лична грижа, домакински задачи, помощ в училище, университет или на работното място, шофиране, устен превод и т.н. Тези задачи се адаптирани към индивидуалните нужди на потребителя и се възлагат от човека с увреждане. Работата като личен асистент не винаги изисква конкретни квалификация или предишен опит и може да се изпълнява от хора на различна възраст и минало. Ключовото изискване е бъдещият личен асистент да е считан от човека с увреждане за подходящ за работата. Основната разлика между личен асистент и полагащ грижи е, че в случай на лична помощ, услугата е проектирана и управлявана директно от човека с увреждане като потребител на услугата. Лицата, които имат право да бъдат включени в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ са: хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Контакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Младост” 2
тел.: 0619 24625
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00

Център за младежки и социални дейности (ЦМСД) Центърът за младежки и социални дейности функционира от 2006 година. Основните му дейности са свързани с провеждането на мероприятия за свободното време на деца и младежи, организирани от клубове към училищата, общинска администрация или други организации. Контакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Бузлуджа” 1
тел.: 0619 24625
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Документи:

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец
Правилник за устройството и дейността на Център за младежки и социални дейности (ЦМСД), град Лясковец