Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Социални услуги Домашен социален патронаж (ДСП) „Домашен социален патронаж” (ДСП) е местна дейност в общността, която осигурява на своите потребители приготвяне и доставка на разнообразна и топла храна. Териториален обхват на услугата: гр. Лясковец и селата: Джулюница, Добри Дял, Драгижево, Козаревец и Мерданя. Капацитет: 110 потребители. Ползватели на услугата могат да бъдат лица от следните категории: 1. лица над 60 г. възраст; 2. лица с определена нетрудоспособност над 70.99%; 3. деца с увреждания; 4. деца и граждани. Приготвената храна ежедневно се доставя до дома на потребителите. „Обяд”, „обща” и „диабет” са трите диети, които се предлагат от ДСП. („Обяд” включва супа, основно ястие и два пъти седмично десерт. „Обща” включва супа, 2 основни ястия и два пъти седмично десерт. „Диабет” включва супа, 2 основни ястия и два пъти седмично десерт, който се приготвя със захарин.) За ползване на услугата потребителите на Домашен социален патронаж заплащат месечна такса, съгласно чл. 27, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ. При определяне на таксата се има предвид реалната издръжка на едно лице, калкулирана от разходи за храна, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия и ВиК. Месечната такса се събира до реалния размер, но не повече от 60%, от личния доход на семейството или на лицето, живеещо само. Разликата в таксата до реалния й размер се покрива от бюджета на общината. Лицата, желаещи да ползват услугите на ДСП, подават следните документи: 1. заявление (по образец); 2. декларация за финансово и имуществено състояние (по образец); 3. декларация за съхраняване и обработка на личните данни (по образец); 4. медицинска характеристика, издадена от личния лекар на лицето (по образец); 5. документ за самоличност (за справка). Лицата, който желаят да ползват услугата ДСП, могат да подават комплект документи в офиса на Домашен социален патронаж – гр. Лясковец, ул. „Младост” №2. Подаването става лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице. Контакти: 5140 гр. Лясковец ул. „Младост” 2 тел.: 0619 24625 работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00 Документи:

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец
Документи за ползване на услугите на „Домашен социален патронаж”

Дневен център за стари хора (ДЦСХ) „Дневен център за стари хора” е социална услуга в общността, държавно делегирана дейност, с капацитет 20 потребители. Центърът предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Дневният център осигурява включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на възрастните хора. Целеви групи са: самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти; хора в надтрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ и възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот. Контакти: 5140 гр. Лясковец ул. „Младост” 2 тел.: 0887 404274 e-mail: работно време: понеделник - петък: 08:30 - 17:00 Документи:

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец

Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Център за обществена подкрепа” (ЦОП) - гр. Лясковец функционира като държавна делегирана социална услуга в общността, съгласно Заповед №РД-01-0217 / 22.02.2017 г. на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане към МТСП. Капацитетът на услугата е 20 потребители. Териториалният обхват е град Лясковец и съставните на общината населени места - с. Джулюница, с. Добри дял, с. Драгижево, с. Козаревец и с. Мерданя. Основна цел на Център за обществена подкрепа - гр. Лясковец е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и са достъпни за всяко дете и неговото семейство. Целева група са: всички деца; деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето; родители, осиновители, лица, полагащи грижа за деца, и кандидати за осиновители, като при предоставянето на социалните услуги се извършват и дейности за подкрепа на семействата и близките на потребителите. Насочване: Децата, семействата и лицата ползват специализираните услуги съгласно направление, предварителна оценка на потребностите на дете/лице или заповед, издадени от Дирекция „Социално подпомагане” - Горна Оряховица, въз основа на Индивидуална оценка на потребностите и Индивидуален план за подкрепа на детето/лицето и сключен Договор с доставчика за предоставяне на съответната/ите услуга/и. Център за обществена подкрепа е социална услуга в общността, предназначена за деца и семейства, лица с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, преодоляване на поведенчески проблеми и прояви, реинтеграция на деца, подкрепа на семейства в затруднена ситуация и проблеми с общуването, обучение на кандидати за осиновители, подкрепа на приемни родители и осиновители, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции и услуги от резидентен тип. В ЦОП работи персонал от 6 човека (управител, социален работник, психолози, специалист в СУ и чистач/хигиенист). Специалистите имат необходимата квалификация за предоставяне на социални услуги с необходимото качество. В своята работа те се водят единствено от най-добрия интерес на детето и принципите за партньорство със своите клиенти и с институциите, имащи отношение по различните случаи, с цел постигането на оптимални резултати. Специализираните социални услуги, предоставяни в ЦОП - гр. Лясковец, са: „Информиране и консултиране”; „Застъпничество и посредничество”; „Терапия” (психологическа) и „Обучение за придобиване на умения за деца и лица”. Услугите се предоставят като комплекс от социални услуги в рамките на ЦОП, по смисъла на чл. 18, ал. 3, т. 2 и интегрирано по смисъла на чл. 134, т. 3 от Закона за социалните услуги, а потребителите могат да ги ползват самостоятелно или в комбинация в зависимост от техните индивидуални потребности. „Информиране и консултиране” е дейност за изследване и разбиране заедно с лицето на проблеми и затруднения, които то среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им. „Застъпничество” е дейност за подкрепа на дете, семейство или лице да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури. „Посредничество” е осъществяване взаимодействие и координация между специалист от ЦОП, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на заинтересованото лице, което има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности. „Терапия” е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване. „Обучение за придобиване на умения” е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството. Социалните услуги предоставяни в ЦОП са доброволни и безплатни, като се спазват всички изисквания за конфиденциалност и защита на личните данни на клиентите. Услугите се предоставят в сградата на центъра и мобилно, изнесено в дома на клиента, училище, детска градина, болнично заведение и др., когато това не противоречи на стандартите за качество, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, и когато за предоставянето им не се изисква създаване на специализирана среда. Социалната услуга използва прилежащото дворно пространство за организиране на занимания на открито и отдих на потребителите. Социалните услуги се предоставят в почасова форма, индивидуално договорена с всеки родител и потребител, съобразно оценените нужди на конкретното дете/лице. Материална база: Центърът разполага с много добра материална база, съобразена с характера на услугите. Има подходящо обзаведени помещения, предназначени за индивидуална и групова работа с деца, родители и лица. Осигурена е безопасна и сигурна среда за предоставяне на услугите. Контакти: 5140 гр. Лясковец ул. „Никола Козлев” 76 тел.: 0879 313571, 0619 22187 e-mail: работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00 Документи:

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец
Информационна брошура на ЦОП
Информиране и консултиране
Застъпничество и посредничество
Терапия
Обучение за придобиване на умения

Асистентска подкрепа „Асистентска подкрепа” е социална услуга, държавно делегирана дейност с капацитет 36 потребители на територията на Община Лясковец, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент”. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Контакти: 5140 гр. Лясковец ул. „Никола Козлев” 76 работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00

Механизъм за лична помощ „Личната помощ” е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения. Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба №РД-07-7 / 28.06.2019 г. за включване в Механизма за лична помощ. Право за включване в Mеханизма за лична помощ имат: 1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; 3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Когато ползвател на лична помощ е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл.8Д, ал.5, т.2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация заявителят дава писмено съгласие до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след определянето на асистент и сключването на трудовия договор. Средствата са за сметка на ежегодно определения със Закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл.8Д, ал.5, т.2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете определени в направлението по чл.25, ал.2 от Закона за хората с увреждания. Въз основа на съгласието в заявлeнието АСП превежда сумата по бюджета на общината. Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл.103 от Кодекса за социалното осигуряване в заявлението-декларация заявителят дава писмено съгласие добавката да се превежда на АСП от НОИ след определянето на асистент и сключването на трудовия договор. Във основа на съгласието в заявлението АСП превежда получените средства за добавката по бюджета на общината. Ползватели на лична помощ Човек с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане „Горна Оряховица”, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ. Заявлението-декларация (по образец) се попълва и подава в сградата на Домашен социален патронаж в гр. Лясковец, ул. „Младост” №2, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината по настоящ адрес. В заявлението човекът с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности! Човекът с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент. Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на човека с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка), както и нотариално заверено пълномощно. Асистенти Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент. Кандидатът за асистент подава до кмета на Община Лясковец, заявление по образец към което прилага: 1. Документ за самоличност (за справка); 2. Автобиография; 3. Медицински документ за постъпване на работа; 4. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец); 5. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец); 6. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи” по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа” по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти; 7. В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент. С всеки кандидат се извършва събеседване и същият се вписва в списъка на кандидатите за асистенти в общината. Контакти: 5140 гр. Лясковец ул. „Младост” 2 тел.: 0619 24625 работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00 Документи:

Документи за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ
Документи за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ

Център за младежки и социални дейности (ЦМСД) Центърът за младежки и социални дейности функционира от 2006 година. Основните му дейности са свързани с провеждането на мероприятия за свободното време на деца и младежи, организирани от клубове към училищата, общинска администрация или други организации. Контакти: 5140 гр. Лясковец ул. „Бузлуджа” 1 тел.: 0619 24625 работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00 Документи:

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец
Правилник за устройството и дейността на Център за младежки и социални дейности (ЦМСД), град Лясковец