Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 207 / 27.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 207

ОТНОСНО: Приемане на вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи по бюджета на Община Лясковец за 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.11 от Закона за общинските бюджети и Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Приема вътрешно - компенсирани промени в разчета за капиталови разходи, както следва:

А. С целева субсидия за капиталови разходи – в сила от 01.10.2012 година.

1. Функция ІІІ - Образование било става

Дейност 311 - Целодневни детски градини

§5100 - Основен ремонт на ДМА

ЦДГ с.Добри дял - Основен ремонт на покрив 6 600 4 200


2. Функция І - Общи държавни служби било става
Дейност 122 - Общинска администрация

§5200 - Придобиване на ДМА

Закупуване на цветна копирна машина 0 2 400

Всичко: 6 600 6 600


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/