Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 92 / 26.04.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 92

ОТНОСНО: Искане от НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за отпускане на средства за дофинансиране на транспортните разходи на отборите по гимнастика.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с искане изх. № 149/10.04.2012 г. от директора на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да бъдат отпуснати средства в размер на 200 лева (двеста лева) за дофинансиране транспортните разходи на двата гимнастически отбора на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец до гр.Несебър за участие в VІІІ Национален детски олимпийски събор „Юначе”, който ще се състои от 24 до 26 май 2012 г. в гр.Несебър.

2. Средствата да се осигурят от икономии по планирани мероприятия от Културния календар и Календарния план за спортните прояви на Община Лясковец за 2012 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/