Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 120 / 31.05.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 120

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на парична награда на кмета на Общината и кметовете на населените места в Община Лясковец през 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.246, ал.2 от Изборния кодекс за избор на кмет на Община Лясковец и кметове на населените места в общината, чл.4, ал.5 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.4, ал.5 от ПМС № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет - Лясковец определя икономията от средствата за заплати да се използва за изплащане на парична награда на кмета на Общината и кметовете на населените места в общината за месец май 2012 година, както следва:

1. д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец - 200 (двеста) лева.

2. Тодор Димитров Тодоров - кмет на Кметство Джулюница - 200 (двеста) лева.

3. Парашкев Стоянов Парашкевов - кмет на Кметство Козаревец - 200 (двеста) лева.

4. Виолета Енчева Райкова - кмет на Кметство Добри дял - 200 (двеста) лева.

5. Цоньо Минчев Трънков - кмет на Кметство Драгижево - 200 (двеста) лева.

6. Марин Иванов Люцканов - кмет на Кметство Мерданя - 200 (двеста) лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/