Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 76 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 76

ОТНОСНО: Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и Решение №42/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 2 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост през 2012 година в раздел ІІ.Б., както следва:

„Учредяване право на строеж върху имоти - частна общинска собственост”:

1. Учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна застройка - магазин за печатни произведения и други дребни промишлени изделия със застроена площ 14 кв.м (3.50/4.00 м) върху урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ- за жилищно строителство и магазини, кв.29 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Лясковец.

ІІ. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка учредяване право на строеж върху обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/