Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 96 / 26.04.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 96

ОТНОСНО: Информация за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец за периода 2009 - 2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/