Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 57 / 28.02.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 57

ОТНОСНО: Предоставяне на земеделски имоти – частна общинска собственост, безвъзмездно за управление на Целодневна детска градина „Щастливо детство” с. Добри дял, община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.8, ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, 2 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Целодневна детска градина “Щастливо детство” с. Добри дял, община Лясковец, с БУЛСТАТ 000121308, представлявана от директора Петранка Стоянова Станева, за срок от 10 години, на земеделски имоти - общинска собственост, както следва:

1.1. имот № 009001 с начин на трайно ползване нива с площ 113.745 дка, трета категория, находящ се в местността „Мерата” в землището на с. Добри дял, община Лясковец, актуван с акт за частна общинска собственост № 812/19.05.2011 г.
1.2. имот № 010001 с начин на трайно ползване нива с площ 71.575 дка, трета категория, находящ се в местността „Мерата” в землището на с. Добри дял, община Лясковец, актуван с акт за частна общинска собственост № 813/19.05.2011 г.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по предоставяне на имотите по точка 1 безвъзмездно за управление на Целодневна детска градина “Щастливо детство” с. Добри дял, община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/