Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 106 / 31.05.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 106

ОТНОСНО: Приемане Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.18а, ал.1 и ал.2 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/