Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 216 / 25.10.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 216

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” по мярка 323А „Опазване и възстановяване на природното наследство” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна Инициативна Група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, 2 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка” по мярка 323А „Опазване и възстановяване на природното наследство” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна Инициативна Група Лясковец - Стражица”, по обявена втора покана за прием на проекти съгласно Заповед № СМР /2/59/М323А от 02.07.2012 г. на изпълнителния директор на МИГ „Лясковец - Стражица” във връзка със Стратегия за местно развитие № 41-03-44/30.08.2010 г. чрез открита процедура за конкурентен подбор.

2. Декларира, че дейностите по проект „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”, отговарят на приоритет 3 „Опазване и подобряване на качеството на околната среда”, мярка 3.5 „Развитие и опазване на зелената система и екологична мрежа в Община Лясковец” от Плана за развитие на Община Лясковец 2007 - 2013.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване по мярка 323А „Опазване и възстановяване на природното наследство” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна Инициативна Група Лясковец - Стражица” при спазване на изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/