Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 87 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 87

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.3 и чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, както следва:

1. Допълва чл.25, ал.2, както следва:

„Постоянните комисии могат да провеждат и съвместни заседания, когато се разглеждат общи въпроси, като заседанията се председателстват от председателя на общинския съвет.”

2. В чл.33 създава нова ал.4, както следва:

„Проектите за решения по предложенията се четат изцяло, а съпътстващите ги материали се представят в резюме.”

3. Изменя чл.39, ал.3, както следва:

„Разпределение в залата по време на заседания:
- първи ред - места за официални гости и кмет на общината;
- втори и трети ред - места за общински съветници;
- четвърти ред - места за кметове на населени места;
- пети ред - места за представители на общинска администрация;
- след тях - места за граждани, представители на обществеността и журналисти.”

4. Изменя и допълва чл.50, точка 5.1., както следва:

„Определя размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец - 60 на сто от средната брутна работна заплата на Общинска администрация - Лясковец за последния месец от предходното тримесечие. Възнаграждението се изплаща до 20-то число на следващия месец.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/