Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 136 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 136

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ общински терен за поставяне на павилион с площ 41.51 кв.м, находящ се в североизточната част на урегулиран поземлен имот (УПИ) - за озеленяване, в кв.47 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с.Джулюница, община Лясковец, съгласно Подробна схема № 21 - Дж (изменение), одобрена от главния архитект на Община Лясковец, при начална месечна наемна цена 76.38 лева.

2. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс за предходната година, обявен от Националния статистически институт (НСИ).

3. Разходите, свързани с ползването на наетата площ са за сметка на наемателя.

4. Условия на конкурса:
- В конкурса могат да участват само лица, регистрирани по Търговския закон.
- Участниците трябва да притежават опит в разработването и стопанисването на подобен обект.
- Участниците трябва да гарантират, че ще поддържат разкритите работни места на обектите за срока на договора за наем.

5. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, като договорът за наем да се сключи след 03.09.2012 г. - датата на изтичане на действащия договор за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/