Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 195 / 11.09.2012

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 11.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 195

ОТНОСНО: Продажба на маркирана стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване и утвърждаване на Методика за образуване на началните цени за продажбата й.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинска собственост, чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на маркирана стояща дървесина на корен (топола) от имот № 000230, отдел 241, подотдел “ф”, с площ 3.6 ха, находящ се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, м. “Върбова кория” по категории, както следва:

вид дървесина имот № отдел / подотдел категория дървесина количество (куб. м)
1. топола 230 241 - ф едра 674
средна 70
дребна 12
дърва за огрев
(простр. куб. м)
632

2. Приема Методика за образуване на начални цени за продажба на дървесина - Приложение 1.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на търга при условията, посочени в точка 1 и точка 2, в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/