Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 185 / 30.08.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 185

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като водеща организация, за кандидатстване за финансово подпомагане по реда на Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерство на физическото възпитание и спорта на спортни дейности.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 – 2013 година и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец като водеща организация, за кандидатстване за финансово подпомагане по реда на Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерство на физическото възпитание и спорта на спортни дейности, по проект: “Ремонт и обновяване на спортна площадка в ОУ „П. Р. Славейков” с.Джулюница”.

2. Определя размера на осигурените собствени средства от Община Лясковец за финансирането на проект: “Ремонт и обновяване на спортна площадка в ОУ „П. Р. Славейков” с.Джулюница” на стойност 3 000 лева (три хиляди лева).

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие по реда на Наредба № Н-1/08.02.2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от Министерство на физическото възпитание и спорта на спортни дейности.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/