Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 166 / 26.07.2012

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 166

ОТНОСНО: Разпореждане с имоти - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 42/26.01.2012 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на обекти - частна общинска собственост:

имот административен адрес начална тръжна цена (лева) депозит за участие: 10% от началната тръжна цена (лева) час на провеждане на търга
1. УПИ XXI - 1229, в кв.81, по ПУП на гр. Лясковец, с площ 501 кв.м, заедно с построената в него сграда, със застроена площ 90 кв.м гр. Лясковец, ул. "Капитан дядо Никола" №4 29 770.00 2 977.00 9:30 часа
2. УПИ ХХІІІ - 1231, в кв.81, по ПУП на гр.Лясковец, с площ 591 кв.м, заедно с построената в него сграда, със застроена площ 66.11 кв.м гр. Лясковец, ул. "Капитан дядо Никола" №8 25 360.00 2 536.00 10:30 часа

2. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведе в Заседателната зала, в сградата на Община Лясковец, етаж 1, на 12.09.2012 г.

3. Плащането на договорената цена да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл.66, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената сума и внесения депозит да се заплати в левове по сметка на Община Лясковец: по следната банкова сметка: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 445500, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Режийни разноски в размер на 2% върху договорената сума да се заплати по следната банкова сметка: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 447000, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Местен данък в размер на 2% върху договорената сума да се заплати по следната банкова сметка: IBAN BG02IORT80438400190000, BIC: IORTBGSF, код за вид плащане: 442500, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.
Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарна оценка за обектите по точка 1, в размер на 50.00 лева (петдесет лева) за всеки един от тях, да се заплатят в касата на Общината.
Такса “Административна услуга” в размер на 16.00 лева да се заплати в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Утвърждава за обектите по точка 1 тръжната документация и договора за продажба, като част от нея.

5. Тръжна документация за всеки обект по точка 1 да се получава в Информационния център в Община Лясковец след заплащане на такса от 50.00 лева.

6. Определя срок за закупуване на тръжна документация, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит за участие до 17:00 часа на 11.09.2012 г.

7. Депозитът да се внася по следната банкова сметка на Община Лясковец: IBAN BG11IORT80433300180001, BIC: IORTBGSF, ТБ “Инвестбанк” АД - клон Велико Търново.

8. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлаганите на търга обекти.

9. При неявяване на кандидати повторен търг с тайно наддаване за продажба на обектите по точка 1 да се проведе на 19.09.2012 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

10. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг, подаване на пликове с оферти и внасяне на депозит до 17:00 часа на 18.09.2012 г.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец провеждането на търга с тайно наддаване и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/