Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 211 / 25.10.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 211

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 178/26.07.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015, проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 178/26.07.2012 г. на Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 7 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Точка 1 на Решение № 178/26.07.2012 г. на Общински съвет - Лясковец се изменя по следния начин:

„Срок на запис на заповед:
- До два месеца след изтичане крайния срок на изпълнение на договора, а именно – до 19.05.2013 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/