Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 228 / 29.11.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 228

ОТНОСНО: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. Създава се чл. 46в със следното съдържание:

Чл. 46в. (1) За административните услуги, извършвани от Община Лясковец се заплаща такса, както следва:

1. Издаване на превозни билети (за 1 бр.) - 1.25 лв

(2) За технически услуги, извършвани от Община Лясковец:

1. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:
а) едра (пл. куб.м) - 1.20 лв
б) средна (пл. куб.м) - 1.40 лв
в) дребна (пл. куб.м) - 1.70 лв
г) дърва (пр. куб.м) - 1.70 лв.

2. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:
а) едра (пл. куб.м) - 0.65 лв
б) средна (пл. куб.м) - 0.75 лв
в) дребна (пл. куб.м) - 0.85 лв
г) дърва (пр. куб.м) - 0.50 лв

3. За маркиране на дървесина в лежащо състояние:
а) едра (пл. куб.м) - 0.40 лв
б) средна (пл. куб.м) - 0.50 лв
в) дребна (пл. куб.м) - 0.60 лв
г) дърва (пр. куб.м) - 0.50 лв

(3) Таксата по ал.1 се заплаща при предявяване на искането за извършване на услугата, а таксите по ал.2 се заплащат при издаване на документа за извършената услуга.

(4) Цените на административните и технически услуги са без включени транспортни разходи на Община Лясковец. Когато транспортът се извършва с автомобил на Общината, се заплаща и транспортна услуга.

Настоящите изменения и допълнения влизат в сила от 01.12.2012 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/