Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 122 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 122

ОТНОСНО: Информация за извършените пролетно-селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2011-2012 г., сравнена с предходната стопанска година - 2010-2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информацията за извършените пролетно-селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2011-2012 г., сравнена с предходната стопанска година - 2010-2011 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/