Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 208 / 27.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 208

ОТНОСНО: Допълване списъка на пътуващите учители и служители в Община Лясковец за 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.29 и чл.67 от ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва списъка на пътуващите учители и служители в Община Лясковец за 2012 година, съгласно Приложение 6.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/