Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 178 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 178

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма "Регионално развитие" по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015, проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015, подписан между Община Лясковец и Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 13.12.2010 г.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 4 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Упълномощава кмета на Община Лясковец като бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”, да издаде запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” съгласно Приложение Е1-VIII от Общите условия на договора, до размера на аванса по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015, а именно: сумата от 445 213,49 лева (четиристотин четиридесет и пет хиляди двеста и тринадесет лева и четиридесет и девет стотинки), представляваща 35% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, със срок до два месеца след изтичане крайния срок на изпълнение на договора, а именно 13.02.2013 година.

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за получаване на аванс по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-09/2010/015, за проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец” и да ги представи пред Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/