Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 152 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 152

ОТНОСНО: Кандидатура на общините от област Велико Търново в инициативата „Регион Велико Търново – кандидат за европейска столица на културата 2019”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да участва съвместно с останалите общини от област Велико Търново като регион в инициативата „Регион Велико Търново – кандидат за европейска столица на културата 2019” .

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме всички необходими действия в изпълнение на решението, включително и като определи представители, които в сътрудничество с представителите на останалите общини да подготвят участието в инициативата „Регион Велико Търново – кандидат за европейска столица на културата 2019”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/