Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 86 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 86

ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 54/28.02.2012 г. за определяне и утвърждаване възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.03.2012 г.

На основание чл.26, ал.1 и ал.3, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение №1/07.11.2011 г. на Общински съвет - Лясковец за избор на председател на общинския съвет.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва свое Решение № 54/28.02.2012 г. за определяне и утвърждаване възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 01.03.2012 г., като след думите „… пълен работен ден”, се добавя израза „ … и по един процент за всяка година професионален опит и стаж”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/