Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 73 / 29.03.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 73

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.15 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, 1 “против” и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/