Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 177 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 177

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 46/17.02.2012 г., изм. с Решение № 138/21.06.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1 от Закона за администрацията, при спазване разпоредбите на Постановление № 129 от 26 юни 2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 10, ал.2 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, 4 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

Изменя Решение № 46/17.02.2012 г., изм. с Решение № 138/21.06.2012 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец, по следния начин:

І. В раздел IV, т.2. Заместник - кмет на община – 1 брой (било 2 броя).

ІІ. В раздел IV, т.5. Обща администрация – 15 броя (било 17 броя), разпределени в:
- Дирекция „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване и гражданско състояние” – 15 броя (било 17 броя), в т.ч.:
а) в Отдел „Бюджет, финанси, правно и информационно обслужване” – 6 броя.
б) в Отдел „Местни приходи” – 3 броя (било 4 броя).
в) Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” – 5 броя (било 6 броя), в т.ч. Звено за административно - техническо обслужване на Общинския съвет (1 брой), съгласно чл.29а, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

ІІІ. В раздел IV, т.6. Специализирана администрация – 21 броя (било 18 броя), разпределени в:
- Дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” – 8 броя (било 7 броя);
- Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция” – 13 броя (било 11 броя).

ІV. Настоящето решение влиза в сила от 01.07.2012 г.

V. Възлага на кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл.44, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на служителите в общинска администрация, да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/