Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 147 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 147

ОТНОСНО: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, във връзка с празника на град Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 гласа “за”, “против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Удостоява г-н Парашкев Стоянов Парашкевов с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността и културата.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/