Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 88 / 26.04.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 10 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 88

ОТНОСНО: Предложение за изплащане на допълнително материално стимулиране на персонала на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец от печалбата на дружеството за 2011 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - със 7 гласа “за”, 4 “против” и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението на Петър Зангов – общински съветник от ПП „Ред, законност, справедливост”, за изплащане на допълнително материално стимулиране в размер на една минимална заплата на персонала на “Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец от печалбата на дружеството за 2011 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/