Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2010 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 570 / 28.12.2010

Относно: План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2011 година

Решение № 569 / 28.12.2010

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 568 / 28.12.2010

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 567 / 28.12.2010

Относно: Разпореждане с обект - частна общинска собственост.

Решение № 566 / 28.12.2010

Относно: Разпореждане с обект - частна общинска собственост.

Решение № 565 / 28.12.2010

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване.

Решение № 564 / 28.12.2010

Относно: Определяне предназначението на общински жилища за продажба.

Решение № 563 / 28.12.2010

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за общинската собственост през 2010 година.

Решение № 562 / 28.12.2010

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Лясковец.

Решение № 561 / 28.12.2010

Относно: Приемане изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 560 / 28.12.2010

Относно: Обявяване пълна забрана върху добива на всякакъв вид дървен материал в горския фонд, собственост на Община Лясковец.

Решение № 559 / 28.12.2010

Относно: Промяна в Решение № 504/19.08.2010 г. за приемане актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.

Решение № 558 / 28.12.2010

Относно: Поемане на общински дълг-кредитна линия (овърдрафт) от финансова институция за оборотни средства за финансиране на разходи по изпълнение на проекти, одобрени за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие".

Решение № 557 / 28.12.2010

Относно: Частично изменение на Решение № 448/25.03.2010 г. на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 556 / 28.12.2010

Относно: Културен календар на Община Лясковец от месец януари до края на март 2011 година и План-сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 555 / 28.12.2010

Относно: Програма за дейността на читалищата в Община Лясковец за 2011 година.

Решение № 554 / 28.12.2010

Относно: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги 2011 година – 2015 година.

Решение № 553 / 13.12.2010

Относно: Осигуряване на собствено финансиране на Община Лясковец по проект №BG161PO001-1.1.09-0019 “Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ “Цани Гинчев”, НУ “Никола Козлев” и Детска ясла “Мир” – гр.Лясковец” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Решение № 552 / 13.12.2010

Относно: Поемане на общински дълг – кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България “ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Укрепване капацитета на Община Лясковец за модерно, ефикасно и прозрачно местно самоуправление”, финансиран по грантово споразумение № BG0024-GAE-00073-E-V1-EEA FM от Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство.

Решение № 551 / 13.12.2010

Относно: Участие на Община Лясковец в учредяването на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование „Партньорство за Лясковец” и избор на представител на общината в общото събрание на сдружението.

Решение № 550 / 25.11.2010

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Решение № 549 / 25.11.2010

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Анастасов Георгиев от гр.Лясковец.

Решение № 548 / 25.11.2010

Относно: Изменение на Решение № 529/28.10.2010 г. на Общински съвет – Лясковец за участие на Община Лясковец като партньор в проект: “Чрез добри практики към модерно управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места” по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01. по Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК).

Решение № 547 / 25.11.2010

Относно: Промяна в състава на Комисията за установяване на конфликт на интереси по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Решение № 546 / 25.11.2010

Относно: Промяна в състава на временната комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец.

Решение № 545 / 25.11.2010

Относно: Попълване състава на постоянни комисии на Общински съвет-Лясковец.

Решение № 544 / 11.11.2010

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец за безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година с проект "Изграждане на канализационна система и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с.Мерданя, община Лясковец".

Решение № 543 / 11.11.2010

Относно: Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие и Народно читалище “Земеделец - 1899” с.Козаревец.

Решение № 542 / 11.11.2010

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.

Решение № 541 / 11.11.2010

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.

Решение № 540 / 11.11.2010

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.

Решение № 539 / 11.11.2010

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.

Решение № 538 / 11.11.2010

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.

Решение № 537 / 11.11.2010

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.

Решение № 536 / 11.11.2010

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.

Решение № 535 / 11.11.2010

Относно: Определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд гр.Горна Оряховица.

Решение № 534 / 28.10.2010

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Анастасов Георгиев от гр.Лясковец.

Решение № 533 / 28.10.2010

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 532 / 28.10.2010

Относно: Определяне предназначение на общински жилища за продажба.

Решение № 531 / 28.10.2010

Относно: Отдаване на помещения, находящи се в административна сграда на ул. „Младост” № 2, гр.Лясковец, ІІ-ри етаж – страна-юг, предназначени за нуждите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция гр.Лясковец.

Решение № 530 / 28.10.2010

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за третото тримесечие на 2010 година.

Решение № 529 / 28.10.2010

Относно: Участие на Община Лясковец като партньор по проект: “Чрез добри практики към модерно управление на човешките ресурси за ефективна администрация в малките населени места” по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01. по Оперативна програма “Административен капацитет”.

Решение № 528 / 28.10.2010

Относно: Вземане на решение за възлагане на превози с конкурс за обслужване на автобусни линии и разписания по тях от утвърдена областна транспортна схема на Община Лясковец.

Решение № 527 / 28.10.2010

Относно: Избор на комисия за изготвяне предложения за съдебни заседатели за Районен съд-Горна Оряховица.

Решение № 526 / 28.10.2010

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2010-2011 година в Община Лясковец.

Решение № 525 / 28.10.2010

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Лясковец.

Решение № 524 / 30.09.2010

Относно: Учредяване на Асоциация по ВиК по чл.198 б, точка 2 от Закона за водите и участието на Община Лясковец в общото събрание на асоциацията.

Решение № 523 / 30.09.2010

Относно: Провеждане на търг с явно наддаване за продажба по Закона за общинска собственост на овощна градина с бракувани трайни насаждения, находяща се в землището на с. Джулюница, общ. Лясковец, представляваща имоти с № 107001 и № 053001.

Решение № 522 / 30.09.2010

Относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (язовир „Сухия дол” в землището на гр. Лясковец).

Решение № 521 / 30.09.2010

Относно: Изработване на Лесоустройствен проект (ЛУП) на гори – собственост на Община Лясковец.

Решение № 520 / 30.09.2010

Относно: Частично изменение в Решение № 447 от 25.03.2010 г. отнасящо се до Решение № 316 от 10.06.2009 г. на Общински съвет-Лясковец, за поемане на общински дълг – кредит от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Решение № 519 / 30.09.2010

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

Решение № 518 / 30.09.2010

Относно: Мотивирано предложение от Соня Узунова – Педагог-администратор в Център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Лясковец.

Решение № 517 / 30.09.2010

Относно: Заявление за отпускане на персонална пенсия.

Решение № 516 / 30.09.2010

Относно: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2011 година.

Решение № 515 / 09.09.2010

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 514 / 09.09.2010

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 513 / 09.09.2010

Относно: Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.

Решение № 512 / 09.09.2010

Относно: Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.

Решение № 511 / 19.08.2010

Относно: Учредяване право на пристрояване.

Решение № 510 / 19.08.2010

Относно: Удължаване на срока на концесията на язовир “Пехчана”, находящ се в землищата на с.Добри дял и гр.Лясковец.

Решение № 509 / 19.08.2010

Относно: Разпореждане с обект - частна общинска собственост.

Решение № 508 / 19.08.2010

Относно: Разпореждане с обект - частна общинска собственост.

Решение № 507 / 19.08.2010

Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху движими вещи – общинска собственост.

Решение № 506 / 19.08.2010

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.

Решение № 505 / 19.08.2010

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет-Лясковец за второто тримесечие на 2010 година.

Решение № 504 / 19.08.2010

Относно: Приемане актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.

Решение № 503 / 19.08.2010

Относно: Утвърждаване на месечни средства за работна заплата в Община Лясковец, считано от 01.07.2010 г. до 31.12.2010 г.

Решение № 502 / 19.08.2010

Относно: Информация за изпълнението на Програма с общински антикризисни мерки през 2009 година.

Решение № 501 / 19.08.2010

Относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2010 година.

Решение № 500 / 19.08.2010

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежа на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2010/2011 година.

Решение № 499 / 19.08.2010

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за първото полугодие на 2010 година.

Решение № 498 / 05.08.2010

Относно: Приемане на Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите за предоставянето на социални услуги на територията на община Лясковец”.

Решение № 497 / 05.08.2010

Относно: Включване на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2010/2011 г., които се утвърждават с акт на Министерски съвет.

Решение № 496 / 24.06.2010

Относно: Удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 495 / 24.06.2010

Относно: Удостояване с годишна награда (почетен знак и диплом) за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 494 / 24.06.2010

Относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 493 / 24.06.2010

Относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 492 / 24.06.2010

Относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 491 / 24.06.2010

Относно: Разглеждане на точка 4 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 24.06.2010 г. на закрито заседание.

Решение № 490 / 24.06.2010

Относно: План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2010 година.

Решение № 489 / 24.06.2010

Относно: Информация за бизнес средата и икономическата структура в Община Лясковец.

Решение № 488 / 15.06.2010

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за разпореждане с имот – частна общинска собственост.

Решение № 487 / 15.06.2010

Относно: Продажба на общински жилища – апартаменти.

Решение № 486 / 15.06.2010

Относно: Разпореждане с обект – частна общинска собственост.

Решение № 485 / 15.06.2010

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и Иван Йорданов Иванов от гр. Горна Оряховица.

Решение № 484 / 15.06.2010

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 483 / 15.06.2010

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 482 / 15.06.2010

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на читалище „Напредък 1870” гр.Лясковец, сграда – общинска собственост (бивше кино „Христо Ботев”), намираща се в УПИ ІІ – за църква, кино и административна сграда, в кв.69 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец.

Решение № 481 / 15.06.2010

Относно: Приемане изменение на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.

Решение № 480 / 15.06.2010

Относно: Обявяване за почивен ден 29 юни 2010 година за работещите в бюджетната сфера на Община Лясковец.

Решение № 479 / 27.05.2010

Относно: Извършване на разпоредителна сделка с имот – частна общинска собственост.

Решение № 478 / 27.05.2010

Относно: Предоставяне на право на безвъзмездно ползване на помещения - общинска собственост, намиращи се в УПИ ІІ – кино “Христо Ботев”, в кв. 69 по Подробен устройствен план на гр.Лясковец, за офис на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност “Местна инициативна група Лясковец-Стражица” и Общинско кабелно радио-Лясковец.

Решение № 477 / 27.05.2010

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 476 / 27.05.2010

Относно: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

Решение № 475 / 27.05.2010

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

Решение № 474 / 27.05.2010

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 473 / 27.05.2010

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 472 / 27.05.2010

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 471 / 27.05.2010

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец с проект “Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец, НУ “Никола Козлев” гр.Лясковец и Детска ясла “Мир” гр.Лясковец” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Решение № 470 / 27.05.2010

Относно: Изменение на Решение № 411/22.12.2009 г. на Общински съвет-Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007/048.

Решение № 469 / 27.05.2010

Относно: Доклад за мерките при кризи – бедствия и аварии, за периода януари – май 2010 година.

Решение № 468 / 27.05.2010

Относно: Актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

Решение № 467 / 27.05.2010

Относно: Информация за предоставянето на социални услуги на територията на община Лясковец.

Решение № 466 / 27.05.2010

Относно: Общинска програма за закрила на детето за 2010 година.

Решение № 465 / 27.05.2010

Относно: Разглеждане дейността на читалищата в община Лясковец.

Решение № 464 / 29.04.2010

Относно: Преобразуване на публична в частна общинска собственост поради отпадане на предназначението по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Решение № 463 / 29.04.2010

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество.

Решение № 462 / 29.04.2010

Относно: Определяне предназначение на общински жилища.

Решение № 461 / 29.04.2010

Относно: Разпореждане с обект - частна общинска собственост.

Решение № 460 / 29.04.2010

Относно: Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Изпълнителна агенция по Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство – Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерство на образованието, младежта и науката по Грантово споразумение BG0024-GAE-00073-E-VI-EEA FM.

Решение № 459 / 29.04.2010

Относно: Искане от и.д. директор на НУ „Цани Гинчев” гр.Лясковец за отпускане на заем.

Решение № 458 / 29.04.2010

Относно: Общинска програма за интеграция на ромите в Община Лясковец за периода 2010-2015 година.

Решение № 457 / 29.04.2010

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2010 година.

Решение № 456 / 29.04.2010

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2010 година в община Лясковец.

Решение № 455 / 29.04.2010

Относно: Предложение от “Медицински център І – Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, във връзка с неразпределената печалба на дружеството за 2009 г.

Решение № 454 / 29.04.2010

Относно: Доклад за финансовото състояние и информация за дейността на “Медицински център І Лясковец” ЕООД за 2009 година.

Решение № 453 / 29.04.2010

Относно: Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.

Решение № 452 / 29.04.2010

Относно: Срок за отдаване на помещения, находящи се в административна сграда на ул. „Младост” № 2, гр. Лясковец, І-ви етаж – източна страна, предназначени за нуждите на Агенция социално подпомагане, дирекция „Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица, предоставени с Решение № 556/29.04.2003 година на Общински съвет-Лясковец.

Решение № 451 / 29.04.2010

Относно: Информация за осигуряване и поддържане на обществения ред в община Лясковец през 2009 година.

Решение № 450 / 29.04.2010

Относно: Оптимизиране на училищната мрежа в Община Лясковец.

Решение № 449 / 25.03.2010

Относно: Изменение на Решение № 177/25.09.2008 г. Общински съвет - Лясковец за издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/2.1-02/2007/007.

Решение № 448 / 25.03.2010

Относно: Частично изменение в Решение № 317 от 10.06.2009г. на Общински съвет – Лясковец, за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Решение № 447 / 25.03.2010

Относно: Частично изменение в Решение № 316 от 10.06.2009г. на Общински съвет – Лясковец, за поемане на общински дълг-кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

Решение № 446 / 25.03.2010

Относно: Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

Решение № 445 / 25.03.2010

Относно: Културен календар на Община Лясковец от месец април до края на 2010 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

Решение № 444 / 25.03.2010

Относно: Приемане на Стратегия за закрила на детето за периода 2010 – 2015 година.

Решение № 443 / 16.03.2010

Относно: Изменение на Решение № 438/25.02.2010 г. на Общински съвет-Лясковец за участие на Община Лясковец в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец-Стражица”.

Решение № 442 / 25.02.2010

Относно: Отдаване под наем на обект – публична общинска собственост.

Решение № 441 / 25.02.2010

Относно: Разваляне на приватизационен договор за продажба на обект, представляващ Урегулиран поземлен имот І – за многофункционална зала с площ 5860 кв.м, в т.ч. спортна зала – незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53а от Закона за устройство на територията, находящ се в кв. 67 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец.

Решение № 440 / 25.02.2010

Относно: Предложение за отлагане разглеждането на предложение относно: Разваляне на приватизационен договор за продажба на обект, представляващ Урегулиран поземлен имот І – за многофункционална зала с площ 5860 кв.м, в т.ч. спортна зала – незавършено строителство, 3 броя заварени строежи по смисъла на чл.53а от Закона за устройство на територията, находящ се в кв. 67 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец.

Решение № 439 / 25.02.2010

Относно: Определяне на правилата за ползване на мери и пасища, стопанисвани от Общината, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние.

Решение № 438 / 25.02.2010

Относно: Участие на Община Лясковец в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец – Стражица” и избор на представители на местната власт в „МИГ Лясковец – Стражица”.

Решение № 437 / 25.02.2010

Относно: Отчет на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец, приета с Решение № 97/24.04.2008 година от Общински съвет-Лясковец.

Решение № 436 / 25.02.2010

Относно: Информация за общинската програма за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания.

Решение № 435 / 25.02.2010

Относно: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет-Лясковец за второто полугодие на 2009 година.

Решение № 434 / 28.01.2010

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 433 / 28.01.2010

Относно: Приемане на годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2010 година.

Решение № 432 / 28.01.2010

Относно: Приемане списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2010 година.

Решение № 431 / 28.01.2010

Относно: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2010 година.

Решение № 430 / 28.01.2010

Относно: Предложение за ремонт на ул.„Геровец” в с.Джулюница.

Решение № 429 / 28.01.2010

Относно: Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация-Лясковец.

Решение № 428 / 28.01.2010

Относно: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2010 година.

Решение № 427 / 28.01.2010

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

Решение № 426 / 28.01.2010

Относно: Разпределяне на преходния остатък в делегираните от държавата дейности от 2009 година през 2010 година.

Решение № 425 / 28.01.2010

Относно: Приемане отчета на бюджета за 2009 година на Община Лясковец.

Решение № 424 / 28.01.2010

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет-Лясковец за четвъртото тримесечие на 2009 година.

Решение № 423 / 28.01.2010

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец за второто полугодие на 2009 г.