Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 220 / 25.10.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 220

ОТНОСНО: Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на рекламно табло, монтирано към автоспирка, разположена в имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, чл.23, ал.1 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Лясковец, чл.49, т.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на съществуващо рекламно табло, монтирано към автоспирка, разположена в урегулиран поземлен имот (УПИ) - за озеленяване, между кв. 67 - 68 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, за поставяне на рекламен надпис (двустранно разположен).

2. Определя първоначален месечен наем за обекта по точка 1, в размер на 20.70 лева.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на търга по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/