Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2003 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 37 / 18.12.2003

Относно: Вземане на решение във връзка със състоянието на общинските фирми.

Решение № 36 / 18.12.2003

Относно: Освобождаване от отговорност на Дочка Георгиева Вачкова като ликвидатор на “Здраве 96” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 35 / 18.12.2003

Относно: Разглеждане молбата на Величко Стефанов Величков за опрощаване на надвзета пенсия.

Решение № 34 / 18.12.2003

Относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

Решение № 33 / 18.12.2003

Относно: Предоставяне под наем помещение общинска собственост за клуб на политическа партия.

Решение № 32 / 18.12.2003

Относно: Откриване на процедура по разпореждане с общински имот.

Решение № 31 / 18.12.2003

Относно: Откриване на процедура по разпореждане с общински имот.

Решение № 30 / 18.12.2003

Относно: Промяна и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец.

Решение № 29 / 18.12.2003

Относно: Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2003 година.

Решение № 28 / 10.12.2003

Относно: Вземане на решение по писмо на МРРБ № 92-00-1017/03.12.2003г. относно провеждане на Общо събрание на съдружниците на “ВиК Йовковци” ООД гр.В.Търново.

Решение № 27 / 10.12.2003

Относно: Определяне срока на валидност на разрешение за таксиметров превоз.

Решение № 26 / 10.12.2003

Относно: Вътрешни компенсирани промени между отделните обекти.

Решение № 25 / 26.11.2003

Относно: Финансиране на обекти от общинската пътна мрежа през 2004г.

Решение № 24 / 26.11.2003

Относно: Утвърждаване такса за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец през 2004 година.

Решение № 23 / 26.11.2003

Относно: Промяна в текста на глава втора, раздел І-ви от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ, приета с Решение № 521/12.02.2003г.

Решение № 22 / 26.11.2003

Относно: Даване правомощия на кмета на Община Лясковец.

Решение № 21 / 26.11.2003

Относно: Утвърждаване на месечни средни брутни работни заплати на кмета на Община Лясковец, кметовете на Кметства и възнаграждение на Председателя на Общински съвет – Лясковец, считано от 04.11.2003 година.

Решение № 20 / 26.11.2003

Относно: Утвърждаване състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищни въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ).

Решение № 19 / 26.11.2003

Относно: Определяне представител на Общински съвет – Лясковец в Областния съвет за регионално развитие.

Решение № 18 / 26.11.2003

Относно: Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионално сдружение на общини “Янтра” Велико Търново.

Решение № 17 / 26.11.2003

Относно: Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България.

Решение № 16 / 26.11.2003

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в “БУЛМЕКС – ОЛ” ООД гр.Лясковец.

Решение № 15 / 26.11.2003

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в “Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.

Решение № 14 / 26.11.2003

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в “Раховец газ 96” АД гр.Горна Оряховица.

Решение № 13 / 26.11.2003

Относно: Избор на представител на Община Лясковец във “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново.

Решение № 12 / 26.11.2003

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

Решение № 11 / 26.11.2003

Относно: Избиране състава на постоянната комисия по “ЕТИКА, СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛНИКА И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА” към Общински съвет – Лясковец.

Решение № 10 / 26.11.2003

Относно: Избиране състава на постоянната комисия по “РЕД, СИГУРНОСТ, ЗАКОННОСТ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО” към Общински съвет – Лясковец.

Решение № 9 / 26.11.2003

Относно: Избиране състава на постоянната комисия по “ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ” към Общински съвет – Лясковец.

Решение № 8 / 26.11.2003

Относно: Избиране състава на постоянната комисия по “ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОКОЛНА СРЕДА” към Общински съвет – Лясковец.

Решение № 7 / 26.11.2003

Относно: Избиране състава на постоянната комисия по “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА, СПОРТА И ТУРИЗМА” към Общински съвет – Лясковец.

Решение № 6 / 26.11.2003

Относно: Избиране състава на постоянната комисия по “ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО, ПРИВАТИЗАЦИЯ И КОНЦЕСИИ” към Общински съвет – Лясковец.

Решение № 5 / 26.11.2003

Относно: Избиране състава на постоянната комисия по “ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” към Общински съвет – Лясковец.

Решение № 4 / 26.11.2003

Относно: Избиране състава на постоянната комисия по “БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ” към Общински съвет – Лясковец.

Решение № 3 / 26.11.2003

Относно: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 2 / 04.11.2003

Относно: Създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 1 / 04.11.2003

Относно: Избор на Председател на Общински съвет - Лясковец.