Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 135 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 135

ОТНОСНО: Отдаване под наем части от имоти - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, и становища с вх. № ОС-3182/08.06.2012 г. и № ОС-3184/08.06.2012 г. на кмета на Кметство Мерданя.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет ) години на следните обекти:

1.1. Три броя помещения на І-ви етаж, с предназначение: за лекарски кабинет, находящи се в сградата на Кметство Мерданя, община Лясковец, за осъществяване на индивидуална лекарска практика, с общоползваема площ 24.31 кв.м и помощна площ 8.07 кв.м, при първоначален месечен наем 62.78 лева, който да бъде актуализиран с инфлационен индекс за предходната година, обявен от Националния статистически институт (НСИ).

1.2. Един брой помещение на ІІ-ри етаж, с предназначение: за лекарски кабинет, находящо се в сградата на Кметство Мерданя, община Лясковец, за осъществяване на индивидуална лекарска практика, с общоползваема площ 13.68 кв.м и помощна площ 3.27 кв.м, при първоначален месечен наем 33.46 лева, който да бъде актуализиран с инфлационен индекс за предходната година, обявен от Националния статистически институт (НСИ).

2. Разходите, свързани с ползване на обектите са за сметка на наемателите.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на публичен търг с тайно наддаване по Закона за общинската собственост и на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец, като договорите за наем да се сключат след 11.09.2012 г. - датата на изтичане на действащите договори за наем.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/