Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 121 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 121

ОТНОСНО: Разглеждане точки 18 и 19 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 21.06.2012 г. на закрито заседание.

На основание чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.31, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Разглеждането на точки 18 и 19 от дневния ред на заседанието на Общински съвет - Лясковец на 21.06.2012 г. (Удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Лясковец” и Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността, образованието, културата и науката; бизнеса и икономиката; спорта) да е на закрито заседание.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/