Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 199 / 27.09.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 17 от заседание
на ОбС, проведено на 27.09.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 199

ОТНОСНО: Обявяване имот публична общинска собственост за частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.2, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа “за”, 5 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за обявяване имот - публична общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) І95 - за училищен квартал, кв.2 по Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация на с.Добри дял, община Лясковец, ведно с построените в него сгради - училищна сграда и сгради на допълващото застрояване, за имот - частна общинска собственост.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/