Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 164 / 26.07.2012

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 164

ОТНОСНО: Утвърждаване годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост и приемане начина на ползването й.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.3, чл.7, ал.4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, 2 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава годишен план за ползване на дървесина от горските територии - общинска собственост за 2012 г., както следва:

№ по ред кметство № имот по КВС подотдел по горско стопански план площ на подотдела (ха) вид гора запас м3(ха) общ запас м3(ха) предвидено ползване по горскостопански план забележка
1 Джулюница 230 241 - ф 3.6 тополи 1330 1490 1490  

2. Ползването на дървесина в утвърдения в точка 1 годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2012 г., да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира и проведе процедурите по ползването на дървесина съгласно Закона за горите и в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/