Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 239 / 27.12.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 239

ОТНОСНО: Приемане допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2012 година и актуализацията му.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.52, ал.1, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.1, чл.11, ал.7 от Закона за общинските бюджети и Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението, приключването и отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Приема допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2012 година и актуализация, както следва:

По приходите - - + 133 500 лева
Имуществени данъци - + 25 000 лева
Данък в/у придобиване на имущество § 13-04 - + 20 000 лева
Туристически данък § 13-08 - + 5 000 лева

Неданъчни приходи - + 108 500 лева
Приходи от продажба на стоки и
услуги § 24-04 - + 58 500 лева
Приходи от наеми на земя § 24-06 - + 15 000 лева
Такси за ползване на ЦДГ § 27-01 - + 10 000 лева
Административни услуги § 27-11 - + 10 000 лева
Помощи, дарения и др. § 45-00 - + 15 000 лева

Трансфери за местни дейности § 62-02 - - 127 883 лева

Друго финансиране § 93-39 - + 127 883 лева

По разходите - - + 133 500 лева

Б. Местни дейности - + 118 500 лева

1. Функция І – „Общи държавни служби”
Дейност 122 – Общинска администрация - + 70 000 лева
Материали § 10-15 - + 20 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 20 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 30 000 лева

2. Функция V – „Соц. осигур., подпомагане и грижи”
Дейност 532 – Програми за временна заетост - + 2 500 лева
Материали § 10-15 - + 2 500 лева

3. Функция VІ – „Жил. стр. БКС и опаз. околна среда”

Дейност 603 – Водоснабдяване и канализация - + 1 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 1 000 лева

Дейност 604 – Осветление на улици и площади - + 50 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 50 000 лева

Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане
на уличната мрежа - + 6 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 6 000 лева

Дейност 619 – Други дейности по БКС - + 16 000 лева
Материали § 10-15 - + 6 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 10 000 лева

Дейност 622 – Озеленяване - + 1 500 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 1 500 лева

4. Функция VІІ – „Почивно дело, култура, рег. дейност”

Дейност 714 – Спортни бази за спорт за всички - + 2 000 лева
Материали § 10-15 - + 1 000 лева
Вода, горива и енергия § 10-16 - + 1 000 лева

Дейност 745 – Обредни домове и зали - + 500 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 500 лева

Дейност 759 – Други дейности по културата - + 1 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 1 000 лева

5. Функция VІІІ – „Икономически дейности и услуги”
Дейност 829 – Др. д-сти по селско и горско стоп. - + 4 000 лева
За персонал по извънтрудови правоотн.§ 02-02 - + 4 000 лева

Дейност 832 – Служ. и д-сти по поддр. изгр. пътища - + 6 000 лева
Разходи за външни услуги § 10-20 - + 6 000 лева

6. Функция ІХ – „Разходи, некласиф. в др. функции”
Дейност 910 – Разходи за лихви - - 42 000 лева
Др. разходи за лихви към местни лица § 29-91 - - 42 000 лева

В. Дофинансиране - + 15 000 лева

1. Функция І – „Общи държавни служби”
Дейност 122 – Общинска администрация - + 15 000 лева
Заплати на персонала по трудови правоотн. §01-01 - + 13 000 лева
ЗОВ и социални осигуровки от работодатели § 05-00 - + 2 000 лева

II. Срок за възстановяване на ползвания временен безлихвен заем от набирателната сметка - 28.02.2013 г.

III. Срок за възстановяване на ползвания временен безлихвен заем от ИБСФ - 28.02.2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/