Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 52 / 28.02.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 8 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 52

ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 – 2013 г. и чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Лясковец като партньор в проектно предложение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за подаване на проектни предложения по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011, с водеща организация Община Елена и партньори Община Златарица и Община Лясковец.

2. Дава съгласие за осигуряване на собствен принос на Община Лясковец в размер до 1 % от стойността на бюджета на проекта, но не повече от 5 000 лева (пет хиляди лева), като общият максимален размер на собствения принос на кандидата и общините - партньори не следва да надвишава 25 000 лева.

3. Дава съгласие за подписване на Договор за партньорство между общините Елена, Лясковец и Златарица, за съвместно реализиране на дейностите по подготовка и изпълнение на проектно предложение по Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма „Регионално развитие”.

4. Дава съгласие задължителните дейности по проекта (рекламни дейности, участие в туристически борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на маркетинговите и рекламни дейности) да продължат да бъдат изпълнявани в период до 1 година след приключване на дейностите по проекта.

5. Възлага на кмета на Община Лясковец да подпише договора за партньорство и да подготви и подпише необходимите документи за кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/