Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 179 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 179

ОТНОСНО: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за второто тримесечие на 2012 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение, въз основа на избор на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец съгласно чл.26, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72/1986 година.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировка на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец, за второто тримесечие на 2012 година, както следва:

- на територията на страната - многократно пътуване до гр.София и еднократно пътуване до гр.Русе, до гр.Варна и до гр.Стара Загора - общо 200.00 лева.

ІІ. Одобрява средствата за командировка на Даниела Тодорова Арабаджиева - председател на Общински съвет - Лясковец, за второто тримесечие на 2012 година, както следва:

- на територията на страната - еднократно пътуване до гр.София - общо 10 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/