Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 150 / 21.06.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 150

ОТНОСНО: Удостояване с годишна награда за заслуги към Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, във връзка с празника на град Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Удостоява Тонислав Пенчев Събев с годишна награда за заслуги към Община Лясковец в областта на спорта.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/