Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 219 / 25.10.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 18 от заседание
на ОбС, проведено на 25.10.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 219

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и становище с вх. № ОС-5226/17.10.2012 г. на кмета на Кметство Добри дял.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 17.18 кв.м (лекарски кабинет № 2), находящо се в сградата на Кметство Добри дял - Здравна служба, ет.2, построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ - за административно и делово обслужване, в кв. 19 по Подробния устройствен план (ПУП) - план за регулация на с.Добри дял, община Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 75/10.12.2004 г., за разкриване на кабинет по дентална медицина.

2. Определя първоначален месечен наем за обекта по точка 1 в размер на 80.47 лева.

3. Актуализацията на наемната цена да се извърши с инфлационния индекс за предходната година (средногодишна инфлация), обявен от НСИ.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на търга по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/