Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 41 / 26.01.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 26.01.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 41

ОТНОСНО: Приемане Стратегия за управление на общинската собственост на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - с 10 гласа “за”, 5 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011 - 2015 година, съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/