Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 181 / 30.08.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 181

ОТНОСНО: Определяне на общински съветници за участие в Група за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37 от Закона за регионалното развитие, във връзка и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя следните представители за участие в Специализирана група за наблюдение на изпълнението на План за развитие на Община Лясковец:

- Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет Лясковец и
- Димитър Ников Дервишев – общински съветник в Общински съвет Лясковец;

2. Възлага на кмета на Община Лясковец да определи състава на Специализираната група за наблюдение и да организира дейностите по наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/