Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 112 / 31.05.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 112

ОТНОСНО: Кандидатстване на Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Родителско настоятелство при Детски ясли Община Лясковец” с проект: „Подобряване достъпа до социални услуги за децата от Детска ясла „Мир” гр.Лясковец” чрез реконструкция и ремонт на ограда, сграда и съоръжения” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнение на Стратегическия план за развитие на Община Лясковец през 2007 - 2013 година и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.39, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа “за”, 1 “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза „Родителско настоятелство при Детски ясли Община Лясковец” с проект: „Подобряване достъпа до социални услуги за децата от Детска ясла „Мир” гр.Лясковец, чрез реконструкция и ремонт на ограда, сграда и съоръжения” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”, по обявена първа покана за прием на проекти съгласно Заповед № СМР/1/01/М321/20.02.2012 г. на изпълнителен директор на МИГ „Лясковец - Стражица” във връзка със Стратегия за местно развитие №41-03-44/30.08.2010 г., чрез открита процедура за конкурентен подбор.

2. Декларира, че дейностите по проект: „Подобряване достъпа до социални услуги за децата от Детска ясла „Мир” гр.Лясковец, чрез реконструкция и ремонт на ограда, сграда и съоръжения”, отговарят на приоритет 2 „Развитие и рехабилитация на техническата и социална инфраструктура”, мярка 2.8 „Подобряване състоянието на училищните, социални и читалищни сгради” от Плана за развитие на Община Лясковец 2007 -2013.

3. Възлага на директора на Детска ясла „Мир” гр.Лясковец и председател на Съвета на настоятелите - Даниела Стефанова Момъкова, да подготви необходимите документи за кандидатстване по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” при спазване на изискванията на заложените процедури в Стратегията за местно развитие и Наредба № 25/29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/