Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 168 / 26.07.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 14 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 168

ОТНОСНО: Прекратяване на договор за предоставяне на концесия.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.75, ал.1, т.2 от Закона за концесиите и чл.30, т.4 и чл.32 от Договора за предоставяне на концесия от 21.05.2007 г., сключен между Община Лясковец и “К и К АКТИВ” ООД - гр.Горна Оряховица, представлявано от Красимира Цонева Коцева - управител, както и във връзка с постъпило предложение с вх. № ОС-3327/18.06.2012 г. от “К и К АКТИВ” ООД - гр.Горна Оряховица.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Прекратява договор от 21.05.2007 г. за предоставяне на концесия на обект - публична общинска собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІХ - отреден за спортна площадка с обща площ 4 412 кв.м, ведно с прилежащите към него и включващи се в описаната площ съоръжения, попадащ в кв.82 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, сключен между Община Лясковец в качеството й на концедент и “К и К АКТИВ” ООД - гр.Горна Оряховица, в качеството му на концесионер по взаимно съгласие, считано от 01.08.2012 г.

2. Възлага на кмета на Общината да изготви споразумение за прекратяване по взаимно съгласие на договора от 21.05.2007 г. за предоставяне на концесия за обект: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІХ - отреден за спортна площадка с обща площ 4 412 кв.м, ведно с прилежащите към него и включващи се в описаната площ съоръжения, попадащ в кв.82 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр.Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АОС - п) № 77/11.04.2006 г., сключен между Община Лясковец в качеството й на концедент и “К и К АКТИВ” ООД - гр.Горна Оряховица, в качеството му на концесионер, при следните условия:

2.1. Концедента Община Лясковец задържа в своя полза представената паричната гаранция за изпълнение на задълженията по сключения договор в размер на 1 200 лева.

2.2. Концесионерът “К и К АКТИВ” ООД - гр.Горна Оряховица няма претенции към гаранцията за изпълнение и за обезщетение за направени подобрения в обекта на концесията.

2.3. Страните по договора - Община Лясковец и “К и К АКТИВ” ООД - гр.Горна Оряховица нямат други претенции помежду си относно прекратяване на сключения помежду им договор за предоставяне на концесия от 21.05.2007 г.

2.4. Направените от страните разноски по договора остават за тяхна сметка така, както са направени от тях и същите нямат претенции една към друга.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/