Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Профил на купувача Обърнете внимание: Кметът на Община Лясковец, в качеството си на възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП, уведомява всички заинтересовани лица, че считано от 14.06.2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Съгласно §12 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, всички възложители следва да започнат да прилагат ЦАИС ЕОП един месец след отмяната на извънредното положение. В съответствие с решение на Народното събрание от 03.04.2020 г. срокът на извънредното положение изтече на 13.05.2020 г. Всички обществени поръчки, открити след 14.06.2020 г., се публикуват в профила на купувача на Община Лясковец в ЦАИС ЕОП.

Вътрешни правила за обществени поръчки
Търсене в профила на купувача: