Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 183 / 30.08.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 30.08.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 183

ОТНОСНО: Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Иванка Христова Николова от гр. Лясковец, ул. „Добри Ганчев” № 27 „А”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава положително становище по исканото опрощаване на държавни вземания, дължими от Иванка Христова Николова от гр. Лясковец, ул. „Добри Ганчев” № 27 „А”.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/