Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 242 / 27.12.2012

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.12.2012 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 242

ОТНОСНО: Декларация за достъп до спорт в Община Лясковец.

На основание чл.17, ал.1, т.10, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо на Спешъл Олимпикс България от 19.11.2012 г.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Следвайки духа и принципите на Хартата на Международния олимпийски комитет, основавайки се на Европейската харта Спорт за всички, подкрепяйки мисията на Спешъл Олимпикс за социалното включване на гражданите с интелектуални затруднения чрез разширяване достъпа до спорт и в изпълнение на чл.30, ал.5 на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ние, общинските съветници, декларираме нашите намерения:

 за осигуряване на достъп на целогодишна спортна, тренировъчна и състезателна дейност в различни олимпийски спортове за всяко дете и възрастен с интелектуални затруднения, като организираме ежегодно в нашата община поне едно спортно състезание за атлети с интелектуални затруднения;

 за предоставяне устойчиви възможности за развитие на тяхната физическа култура, за да могат да проявяват смелост, да изпитват радост и споделят дарба, умения и приятелства със своите семейства и обществеността;

 за развитие на обществени нагласи и грижа към личността и социална реализация на гражданите с интелектуални затруднения, особено на младите хора.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/